Spese di spedizione gratuite per acquisti di almeno 25 €
epub
คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ No2 - Librerie.coop

คัมภีร์ไบเบิล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ No2

Protezione:   

Nessuna protezione

€ 7,49
Dettagli
FORMATO epub
EDITORE Truthbetold Ministry
EAN 9788283815764
ANNO PUBBLICAZIONE 2017
CATEGORIA Opere generali e dizionari
Religioni
LINGUA eng
Dispositivi supportati
Computer
E-Readers
iPhone/iPad
Androids
Kindle
Kobo

Descrizione

นี่คือ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้รวบรวมไว้ พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) และ King James Bible (1611, Pure Cambridge Version) (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ของการแปล และมี 173,772 แหล่งอ้างอิง รวมถึง แสดงผล 2 รูปแบบของคัมภีร์ไบเบิล. ได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ King James Bible (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่) ในรูปแบบ ที่อ่านและใช้ง่ายได้ง่าย , หรือ Navi-format (เนวิ-ฟอร์แมท) โดยย่อ. ท่านจะเห็นว่าบทกลอนได้พิมพ์เป็นคู่ เป็นคู่โดย thai-kjb ตามลำดับ. ประกอบด้วยโดยรวม, แยกส่วนและไม่ได้จับเป็นคู่ สำเนาของพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ King James Bible (พันธสัญญาเดิม และ พันธสัญญาใหม่), ระบบติดตั้ง text-to-speech (เทกซ์-ทู-สพีช) (tts ทีทีเอส) เพื่อที่เครื่องมือของท่านจะสามารถอ่านออกเสียงคัมภีร์ไบเบิลได้

วิธีการทำงาน โดยรวมของ ระบบค้นหาของคัมภีร์ไบเบิล:
 • พระคัมภีร์ไบเบิลมีดัชนีสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม
 • รูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) ได้จัดรายการหนังสือและบทตามดัชนีของหนังสือ
 • พระคัมภัร์ไบเบิลได้อ้างอิงกันและกันในดัชนีของหนังสือ
 • หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือแต่ละเล่มมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือก่อนหน้าหรือเล่มถัดไป
 • หนังสือแต่ละเล่มมีดัชนีตามบทของตัวมันเอง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิงไปยังบทก่อนหน้าหรือบทถัดไป
 • แต่ละบทมีดัชนีบทกลอนของตัวมันเอง
 • แต่ละบทมีแหล่งอ้างอิง TTS (ทีทีเอส) ของบทเดียวกันใน Navi-format(เนวิ-ฟอร์แมท)
 • แต่ละบทกลอนมีเลขและแหล่งอ้างอิงไปยังบทที่เกี่ยวข้อง
 • บทกลอนเริ่มบนบรรทัดใหม่เพื่อการอ่านที่เข้าใจได้ง่าย
 • ในรูปแบบของ TTS (ทีทีเอส) เลขของบทกลอนจะไม่ถูกแสดง
 • แหล่งอ้างอิงใดใดในดีชนีจะนำท่านไปยังแหล่งที่มานั้นๆ
 • ตารางสารบัญ อ้างอิงถึงหนังสือทุกเล่ม ในทุกรูปแบบ.
เราเชื่อว่าเราได้สร้างระบบนำทางที่ดีเยี่ยมที่พบได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ท่านสามารถค้นหน้าบทกลอนได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส และยังได้รวบรวม พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทย และ King James Bible และระบบนำทางที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้

คำนึงว่า Text-To-Speech (เทคซท์-ทู-สพีช) (TTS ทีทีเอส) ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมือแต่ละชนิด เครื่องมือบางประเภทไม่สามารถรองรับได้ เครื่องมืออื่นรองรับเพียงหนึ่งภาษา และบ้างรองรับหลายภาษา ภาษาที่ใช้ได้กับ TTS (ทีทีเอส) สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้คือ ภาษาไทย.

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
Questo sito utilizza, fra gli altri, cookie tecnici, cookie di marketing generico anche di terze parti, cookie di profilazione di terze parti. I cookie servono a migliorare il sito stesso e l'esperienza di navigazione degli utenti. Per conoscere tutti i dettagli, può consultare la nostra cookie policy qui. Cliccando sul pulsante "Ho capito", accetta l’uso dei cookie.